Treball de Fi de Màster

El contingut del treball final de màster pot obeir a algun dels casos següents:

  • Proposta de l'estudiant.
  • Proposta dels departaments.
  • Propostes realitzades en el marc de convenis de col·laboració educativa universitat–empresa.
  • Projectes realitzats dins del marc de mobilitat que ofereix la UdL.
  • Relació de Treballs Fi de Màster

Termini presentació Propuesta, Depòsit i defensa del TFM

Documents