Treball de Fi de Màster

El Treball Fi de Master (TFM) és una de les matèries obligatòries incloses en el pla d'estudis del Màster en Enginyeria de Forests de la Universita de Lleida.  Consisteix en un treball original, que es desenvolupa amb la supervisió d'un o dos tutors, i que es presenta davant d'un tribunal universitari. Pot consistir en un projecte tècnic, estudi, document de planificació o treball en el qual es sintetitzin i apliquin les competències adquirides en els ensenyaments del Màster.

El TFM suposa una dedicació per part de l'estudiant de 12 crèdits ECTS, equivalent cada crèdit a una dedicació de 25 hores. La temàtica del TFM pot ser proposada per l'estudiant, un professor/a, un departament o grup de recerca, o surgir en el marc de convenis de col·laboració educativa universitat–empresa, o dels programes de mobilitat que ofereix la UdL.

Podeu consultar aquí la normativa que regeix el TFM del Màster d'Enginyeria de Forests des del curs 2023/24: Normativa

Terminis de presentació Proposta, Dipòsit i Defensa del TFM

Al Màster d'Enginyeria de Forests no hi ha un periode específic de presentació de propostes, dipòsit i defensa del TFM. Per tant es poden fer durant tot el curs acadèmic, amb les següents dates límit:

  • Presentació de propostes : fins el 30 de juny de 2024.
  • Dipòsit del document final i full de conformitat: fins el 12 de setembre de 2024
  • Defensa del TFM: fins l'1 d'octubre de 2024*

* Tingueu en compte que entre el dipòsit i la defensa han de transcorrer al menys 12 dies hàbils

Documents oficials relatius al TFM

Normativa General

Presentació de propostes

Dipòsit del TFM

Defensa del TFM