Accés

Perfil de l'estudiant

Amb la nova reforma del Pla d'Estudis (curs 24/25) el Màster s'adreça exclusivament als titulats de Grau que habiliten per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic forestal. També podran accedir els Enginyers Tècnics forestals en qualsevol de les seves especialitats.

En cas de no disposar d'una de les titulacions anteriors, l'alumne haurà de realitzarels tràmits necessaris per equiparar la seva titulació a la de Grau en Enginyeria Forestal, mitjançant un procés de convalidacions que pot comportar la necessitat de cursar assignatures addicionals. Se recomana consultar a la secretaria del centre per consultar cada cas.

En el cas que la titulació de partida no estigui enquadrada en cap dels grups afins al Grau en Enginyeria Forestal, no serà possible accedir al Màster, ja que l'estudiant hauria de cursar uns complements formatius que excedeixen el límit màxim de crèdits establert.

Requisits d'admissió

Els estudiants que desitgin accedir al màster hauran d'acreditar que estan en possessió d'un títol universitari tal i com dictamina el Reial Decret 1393/2007 (publicat el 30 d’octubre) en l'article 16.

Reial decret 1393/2007 (publicat el 30 d’octubre) article 16, "per accedir als màsters és necessari estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.

També poden accedir els titulats conforme a sistemes educatius aliens a l'espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, amb la comprovació prèvia per la universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país expedidor el títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau."

Criteris de selecció

No s'estableix cap condició ni prova d'accés especial per als graduats en titulacions que habiliten per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Forestal pel qual no es formulen criteris de selecció.

  • Qualificació dels estudis que li donen accés al màster 80%.

  • Coneixements de terceres llengües 10%.

  • Experiència laboral en l'àmbit forestal 10%.