Accés

Perfil de l'estudiant

El Màster s'adreça als titulats de Grau que habiliten per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic forestal. També podran accedir els Enginyers Tècnics forestals en qualsevol de les seves especialitats.

En cas de no disposar d'una de les titulacions anteriors, l'alumne haurà de realitzar complements de formació. S'han establert dos grups de titulacions afins per a establir els complements a cursar:

-Grup A (titulacions que habiliten per exercir la professió d'Enginyer Tècnic Agrícola): Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària (o altres denominacions similars, Enginyeria Agrícola, Enginyeria Alimentària, Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural, Enginyeria en Ciències Agronòmiques, en funció de la Universitat de procedència).

-Grup B (titulacions afins al Grau en Enginyeria Forestal, però que no habiliten per exercir la professió d'Enginyer Tècnic Forestal): Grau en Enginyeria del Medi Natural (o altres denominacions similars, Enginyeria Agroambiental, Enginyeria en Tecnologies Ambientals, en funció de la Universitat de procedència).

En el cas que la titulació de partida no estigui enquadrada en cap dels dos grups afins al Grau en Enginyeria Forestal, no serà possible accedir al Màster, ja que l'estudiant hauria de cursar uns complements formatius que excedeixen el límit màxim de crèdits establert.

Requisits d'admissió

Els estudiants que desitgin accedir al màster hauran d'acreditar que estan en possessió d'un títol universitari tal i com dictamina el Reial Decret 1393/2007 (publicat el 30 d’octubre) en l'article 16.

Reial decret 1393/2007 (publicat el 30 d’octubre) article 16, "per accedir als màsters és necessari estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.

També poden accedir els titulats conforme a sistemes educatius aliens a l'espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, amb la comprovació prèvia per la universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país expedidor el títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau."

Criteris de selecció

No s'estableix cap condició ni prova d'accés especial per als graduats en titulacions que habiliten per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Forestal pel qual no es formulen criteris de selecció.

  • Qualificació dels estudis que li donen accés al màster 80%.

  • Coneixements de terceres llengües 10%.

  • Experiència laboral en l'àmbit forestal 10%.