Pla d'estudis i guies docents

Pla d'estudis en extinció (Pla 2011)

Pla d'estudis reverificat (Pla 2021)

El Màster en Enginyeria de Forests s’obté després d’haver superat 72 crèdits ECTS (Un curs acadèmic).

Un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l’estudiant, 10 de les quals són presencials (és a dir, són activitats de l’estudiant amb el professorat). Els crèdits s’obtenen cursant assignatures que són, generalment, semestrals.

Els crèdits del màster són tots OBLIGATORIS, distribuint-se en dos grups:

  • Assignatures de contingut específic (60 ECTS)
  • Treball Final de Màster (12 ECTS)
PRIMER TRIMESTRE (octubre-desembre). MÒDUL INDÚSTRIES I ENERGIES FORESTALS 
CODI NOM ASSIGNATURA  ECTS
103031 INDÚSTRIES DE LA FUSTA    8
103032 PRODUCTES FORESTALS NO FUSTANERS 6
103033 BIOMASSA FORESTAL 6
     
SEGON TRIMESTRE (gener-abril). MÒDUL ORGANITZACIÓ D'EMPRESES I POLITICA FORESTAL I DEL MEDI NATURAL
CODI NOM ASSIGNATURA  ECTS
103034 GESTIÓ DE L’EMPRESA FORESTAL 8
103035 BIOECONOMIA I VALORACIÓ DE BENS I SERVEIS ECOSISTÈMICS 4
103036 ECONOMETRIA I MÈTODES ESTADÍSTICS EN L’ÀMBIT FORESTAL 4
103037 SOCIOLOGIA FORESTAL 4
     
TERCER TRIMESTRE (abril-juliol). MÒDUL PLANIFICACIÓ I MILLORA FORESTAL A ESCALA TERRITORIAL
CODI NOM ASSIGNATURA  ECTS
103038 TECNOLOGIES DIGITALS PER A LA PLANIFICACIÓ FORESTAL 8
103039 GESTIÓ DE RISCOS EN LA PLANIFICACIÓ FORESTAL 4
103040 PLANIFICACIÓ I GESTIÓ D’ESPAIS NATURALS PROTEGITS 4
103041 CONSERVACIÓ I MILLORA GENÈTICA D’ESPECIES FORESTALS 4
103042 TREBALL FINAL DE MÀSTER 12

Pla d'estudis en extinció (Pla 2011)


El Màster anterior es mantindrà durant dues convocatòries (cursos acadèmics) per a cadascun dels cursos d'aquest, encara que no s'impartirà docència de les assignatures una vegada que hagi començat el nou màster. Així, el curs 2022-2023 finalitzarà el primer curs i el curs 2023-2024 el segon curs.

Els alumnes, per tant, disposaran de dos cursos acadèmics (2021-22 i 2022-23) amb dret a examen per a finalitzar les assignatures del màster que els quedin. En el cas que no puguin acabar el Màster en aquests dos cursos acadèmics hauran de sol·licitar la seva adaptació al nou, per a això han de consultar la següent taula d'adaptació.

Taula d'adaptació dels plans de estudis.