Pla d'estudis i guies docents

Nou Pla d'estudis 2024

Titulació: Màster en Enginyeria de Forests
Branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura
Àmbit de coneixement: Enginyeria química, enginyeria dels materials i enginyeria del medi natural
Durada: 1 curs i mig
Crèdits ECTS: 90
Títol a que dona dret: Màster en Enginyeria de Forests

PRIMER CURS
PRIMER TRIMESTRE (octubre-desembre).
CODI NOM ASSIGNATURA ECTS
103031 INDÚSTRIES DE LA FUSTA   8
103032 PRODUCTES FORESTALS NO FUSTANERS 6
103033 BIOMASSA FORESTAL 6
     
SEGON TRIMESTRE (gener-març)
CODI NOM ASSIGNATURA ECTS
103034 GESTIÓ DE L’EMPRESA FORESTAL 8
103044 MÈTODES ESTADÍSTICS EN L'ÀMBIT FORESTAL 6
103047 TECNOLOGIES DIGITALS I: CONCA, PAISATGE 6
     
TERCER TRIMESTRE (abril-juny).
CODI NOM ASSIGNATURA ECTS
103043 BIOECONOMIA I VALORACIÓ DE BENS I SERVEIS ECOSISTÈMICS 6
103048 TECNOLOGIES DIGITALS II: ARBRE, RODAL 6
103039 GESTIÓ DE RISCOS EN LA PLANIFICACIÓ FORESTAL 4
103041 CONSERVACIÓ I MILLORA GENÈTICA D'ESPÈCIES FORESTALS 4
     
SEGON CURS
PRIMER TRIMESTRE (setembre-desembre).
CODI NOM ASSIGNATURA ECTS
103045 SOCIOLOGIA FORESTAL 6
103046 ANÀLISI MULTIDIMENSIONAL DELS SISTEMES FORESTALS 4
103040 PLANIFICACIÓ I GESTIÓ D'ESPAIS NATURALS PROTEGITS 4
103049 CASOS PRÀCTICS EN LA GESTIÓ FORESTAL 4
103042 TREBALL DE FI DE MÀSTER 12

 

Pla d'estudis 2021

El Màster en Enginyeria de Forests s’obté després d’haver superat 72 crèdits ECTS (Un curs acadèmic).

Un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l’estudiant, 10 de les quals són presencials (és a dir, són activitats de l’estudiant amb el professorat). Els crèdits s’obtenen cursant assignatures que són, generalment, semestrals.

Els crèdits del màster són tots OBLIGATORIS, distribuint-se en dos grups:

  • Assignatures de contingut específic (60 ECTS)
  • Treball Final de Màster (12 ECTS)
PRIMER TRIMESTRE (octubre-desembre). MÒDUL INDÚSTRIES I ENERGIES FORESTALS 
CODI NOM ASSIGNATURA  ECTS
103031 INDÚSTRIES DE LA FUSTA    8
103032 PRODUCTES FORESTALS NO FUSTANERS 6
103033 BIOMASSA FORESTAL 6
     
SEGON TRIMESTRE (gener-abril). MÒDUL ORGANITZACIÓ D'EMPRESES I POLITICA FORESTAL I DEL MEDI NATURAL
CODI NOM ASSIGNATURA  ECTS
103034 GESTIÓ DE L’EMPRESA FORESTAL 8
103035 BIOECONOMIA I VALORACIÓ DE BENS I SERVEIS ECOSISTÈMICS 4
103036 ECONOMETRIA I MÈTODES ESTADÍSTICS EN L’ÀMBIT FORESTAL 4
103037 SOCIOLOGIA FORESTAL 4
     
TERCER TRIMESTRE (abril-juliol). MÒDUL PLANIFICACIÓ I MILLORA FORESTAL A ESCALA TERRITORIAL
CODI NOM ASSIGNATURA  ECTS
103038 TECNOLOGIES DIGITALS PER A LA PLANIFICACIÓ FORESTAL 8
103039 GESTIÓ DE RISCOS EN LA PLANIFICACIÓ FORESTAL 4
103040 PLANIFICACIÓ I GESTIÓ D’ESPAIS NATURALS PROTEGITS 4
103041 CONSERVACIÓ I MILLORA GENÈTICA D’ESPECIES FORESTALS 4
103042 TREBALL FINAL DE MÀSTER

 

La desprogramació del Màster en Enginyeria de Forests – 72 ECTS tindrà lloc segons el calendari següent:

  Curs 24/25

Curs 25/26

Curs 26/27

Curs 27/28

1r

Sense docència, amb avaluació

Sense docència, amb avaluació

Desprogramat

Desprogramat

Docència

Sense docència, amb avaluació

Sense docència, amb avaluació

Desprogramat

 

Procediment d'adaptació

Taula d'adaptació

Màster en Engenyeria de Forests (72 ECTS)

Màster en Engenyeria de Forests (90ECTS)

Indústries de la fusta

OB

8

Indústries de la fusta

OB

8

Productes forestals no fustaners

OB

6

Productes forestals no fustaners

OB

6

Biomassa forestal

OB

6

Biomassa forestal

OB

6

Gestió de l'empresa forestal

OB

8

Gestió de l'empresa forestal

OB

8

Bioeconomia i valoració de béns i serveis ecosistèmics

OB

4

Bioeconomia i valoració de béns i serveis ecosistèmics

OB

6

Econometria i mètodes estadístics en l'àmbit forestal

OB

4

Mètodes estadístics en l'àmbit forestal

OB

6

Sociologia forestal

OB

4

Sociologia forestal

OB

6

 

Anàlisi multidimensional dels sistemes forestals

OB

4

Tecnologies digitals per a la planificació forestal

OB

8

Tecnologies digitals I: conca, paisatge

OB

6

 

Tecnologies digitals II: arbre, rodal

OB

6

Gestió de riscos en la planificació forestal

OB

4

Gestió de riscos en la planificació forestal

OB

4

Planificació i gestió d'espais naturals protegits

OB

4

Planificació i gestió d'espais naturals protegits

OB

4

Conservació i millora genètica d'espècies forestals

OB

4

Conservació i millora genètica d'espècies forestals

OB

4

 

Casos pràctics de la gestió forestal

OB

4

Pla d'estudis en extinció (Pla 2011)

El Màster anterior es mantindrà durant dues convocatòries (cursos acadèmics) per a cadascun dels cursos d'aquest, encara que no s'impartirà docència de les assignatures una vegada que hagi començat el nou màster. Així, el curs 2022-2023 finalitzarà el primer curs i el curs 2023-2024 el segon curs.

Els alumnes, per tant, disposaran de dos cursos acadèmics (2021-22 i 2022-23) amb dret a examen per a finalitzar les assignatures del màster que els quedin. En el cas que no puguin acabar el Màster en aquests dos cursos acadèmics hauran de sol·licitar la seva adaptació al nou, per a això han de consultar la següent taula d'adaptació.

Taula d'adaptació dels plans de estudis.