Guies docents de cursos anteriors

Curs 2023-2024

???label.docentes.curso???
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102410 EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIA C 6
102420 ENGINYERIA HIDRÀULICA FORESTAL C 6
102421 HIDROLOGIA FORESTAL C 6
102424 TOPOGRAFIA, SIG I TELEDETECCIÓ C 6
102430 DASOMETRIA, INVENTARIACIÓ I MOSTREIG FORESTAL C 6
102431 ENGINYERIA DEL MEDI FORESTAL C 6
102433 ORDENACIÓ FORESTAL I PASCICULTURA C 9
102440 PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I AMBIENTAL C 9
102441 POLÍTICA I LEGISLACIÓ FORESTAL C 6
102442 PROJECTES C 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102426 ESTADÍSTICA I INFORMÀTICA C 6
102427 OBRES FORESTALS C 6
102429 REPOBLACIÓ FORESTAL C 6
102434 FOREST I INDÚSTRIA C 9
102435 INCENDIS I SANITAT FORESTAL C 9
102437 SILVICULTURA C 6
PRIMER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
103031 INDUSTRIES DE LA FUSTA B 8
103032 PRODUCTES FORESTALS NO FUSTANERS B 6
103033 BIOMASSA FORESTAL B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
103034 GESTIÓ DE L'EMPRESA FORESTAL B 8
103035 BIOECONOMIA I VALORACIÓ DE BÉNS I SERVEIS ECOSISTÈMICS B 4
103036 ECONOMETRIA I MÈTODES ESTADÍSTICS EN L'ÀMBIT FORESTAL B 4
103037 SOCIOLOGIA FORESTAL B 4
103038 TECNOLOGIES DIGITALS PER A LA PLANIFICACIÓ FORESTAL B 8
103039 GESTIÓ DE RISCOS EN LA PLANIFICACIÓ FORESTAL B 4
103040 PLANIFICACIÓ I GESTIÓ D'ESPAIS NATURALS PROTEGITS B 4
103041 CONSERVACIÓ I MILLORA GENÈTICA D'ESPÈCIES FORESTALS B 4
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
103042 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 12
SEGON CURS
103030 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 12