Objectius i competències

El Màster en Enginyeria de Forests té com a objectiu formar tècnics habilitats per a l'exercici de la professió d'Enginyeria de Forests. Per a això, planteja com a objectius docents que:
1. Adquirir les competències marcades per la legislació vigent per a adquirir el títol habilitant d'Enginyer de Forests:
• les competències bàsiques de les titulacions de Màster recollides en l'Annex 1 del RD 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre en el qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials que s'assumeixen com a competències generals (CG).
• els objectius i competències del títol recollits en l'Ordre CIN/326/2009, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l'exercici d'aquesta professió. Els objectius marcats per aquesta ordre són assumits com a Competències generals (CG) i les competències que s'han d'adquirir com a Competències específiques (CE).
2. Capacitar a l'alumne per a analitzar i resoldre la realitat i els problemes del seu sector professional en un context nacional i internacional. 

Competències Bàsiques:

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i tenir capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • B09 Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions –i els coneixements i raons últimes que les sustenten– a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom

Competències Generals:

 • Aplicar  les  tècniques  de màrqueting i comercialització de productes forestals      
 • Dissenyar, redactar, dirigir, elaborar, implementar i interpretar projectes i plans en l'àmbit forestal i en el medi natural
 • Projectar, dirigir i gestionar indústries i instal·lacions forestals de primera i successives transformacions
 • Aplicar i definir criteris i indicadors en el camp de l'auditoria ambiental        
 • Desenvolupar tècniques i projectes en el camp de les energies renovables   
 • Desenvolupar tècniques i projectes en el camp de la genètica forestal          
 • Desenvolupar polítiques forestals

Competències Específiques:

 • Redactar, dirigir i executar projectes en l'àmbit de les energies renovables en el medi Forestal i Natural
 • Redactar, dirigir i executar projectes d'indústries de desenrotllo, aserrío i moble i per a l'aprofitament d'energies renovables
 • Redactar, dirigir i executar projectes d'indústries de cel·lulosa i paper, indústries de taulers de fibres, partícules i contraxapat i indústries de destil·lació de la fusta
 • Projectar i dimensionar instal·lacions d'indústries i productes forestals         
 • Dissenyar plans de desenvolupament integral sostenible de comarques forestals i el desenvolupament d'indicadors de gestió
 • Dissenyar i calcular plans de declaració i/o ordenació d'espais naturals protegits
 • Dissenyar Plans d'Ordenació del Territori, Àrees de Muntanya i Zones Costaneres    
 • Dissenyar plans hidrològics i de lluita contra la desertificació  
 • Dissenyar plans i actuacions de control de la contaminació del Medi natural degut a l'activitat industrial i la gestió de residus     
 • Redactar, dirigir i executar projectes i programes de millora genètica forestal
 • Elaborar sistemes de qualitat forestal i d'auditoria ambiental
 • Analitzar i diagnosticar l'entorn i la pròpia empresa, elaboració i gestió de plans de negoci i realització d'estudis de rendibilitat d'inversions forestals         
 • Dissenyar processos productius i mètodes de treball racionals         
 • Analitzar des d'un punt de vista econòmic i financer la gestió dels recursos econòmics      
 • Dissenyar estratègies de màrqueting, estudis de mercat i polítiques de distribució
 • Desenvolupar les eines de comunicació, informació, motivació i gestió del personal
 • Analitzar els problemes bàsics que afecten el disseny de les mesures de política forestal a escala autonòmica, estatal i internacional    
 • Analitzar les estratègies mundials de protecció del medi natural. Analitzar els condicionants sociològics en l'àmbit forestal i del medi natural  
 • Realitzar, presentar i defensar un projecte integral d'Enginyeria de Forests de naturalesa professional     
 • Identificar situacions de biaix de gènere en el seu àmbit professional i ser capaç d'aportar solucions

Competències Transversals:

 • Aplicar la perspectiva de gènere a les tasques  pròpies de l'àmbit professional