L'ocupabilitat de la professió

La ocupabilitat en l 'àmbit de l'Enginyeria de Forests s'analitza a través dels diversos informes que periòdicament publiquen diferents institucions públiques:

Enquesta d'inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes

Aquesta enquesta, el·laborada per l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari Català (AQU), avalua el grau d'ocupació dels alumnes egressats de les diferents titulacions. Els resultats indiquen una evolució molt positiva de la situació laboral dels/les Enginyers/es de Forests, amb una ocupació que s'ha estabilitzat per sobre del 92%, superant altres titulacions afins com les Ciències Ambientals i la Biologia. A més, s'ha observat una millora sostinguda en la seguretat laboral (2/3 dels contractes son fixes o indefinits) i en les remuneracions econòmiques dels/les titulats/des, amb salaris en constant creixement.

Ocupacio Tipus contracte Guanys2

L'Índex de Qualitat Ocupacional (IQO) també s'ha anat incrementant amb el temps, reflexant la major estabilitat i retribució per part dels i les Enginyeres de Forests.

La satisfacció dels estudiants amb el Màster també ha anat creixent, valorant de manera molt positiva el suport donat a l'estudiantat i altres aspectes relacionats amb la contribució que el màster suposa per la carrera professional. De fet, fins un 81% dels antics estudiants afirmen que repetirien la mateixa titulació.

Satisfaccio

Repetir

Impacte del màster respecte a la feina prèvia (2023)

Millora en els ingresos bruts anuals

Augment d'oportunitats de feina

Assumpció de noves responsabilitats

Desenvolupament de nous projectes

Possibilitat de establir contactes i xarxes

58,6%

7.4/10

6,1/10

6.2/10

7,1/10

 

Per obtenir més informació, pots consultar el següent enllaç:

https://www.aqu.cat/Estudis/Enquestes-i-estudis-tematics/Insercio-laboral/Insercio-laboral-masters-2023

Borsa de Feina

Una idea del grau d'ofertes laborals el proporciona la consulta d'Ofertes laborals del Col·legi d'Enginyeria de Forests:

https://www.ingenierosdemontes.org/empleo/