Més de 25 anys de la titulació

En el curs 2017-18 es van complir els 25 anys de la impartició de la titulació d'Enginyeria forestal en la ETSEA. Aquest títol va començar a impartir-se en el curs 1992-93, tres anys després d'haver-se iniciat els títols d'Enginyeria Tècnica Forestal en les seves especialitats de Explotacions Forestals i Indústries Forestals. La ETSEA va ser una de les primeres escoles d'enginyeria a desenvolupar un sistema cíclic en les seves titulacions, que implicava que no existís un accés directe a les titulacions superiors. D'aquesta manera, per a l'accés al títol de segon cicle, calia cursar obligatòriament el primer cicle, per la qual cosa tots els enginyers que haguessin cursat el mateix disposaven del títol de primer cicle. Els títols de primer cicle tenien una durada de tres anys (225 crèdits) i els títols de segon cicle de dos (150 crèdits). 

En aquests més de 25 anys, s'han desenvolupat quatre plans d'estudi a fi d'adaptar la titulació a les noves demandes professionals o al marc legal existent. Les característiques més rellevants d'aquests quatre plans d'estudis han estat les següents:

-Pla 1993 (Resolució 22 abril de 1993). Primer pla d'estudis on la majoria de les assignatures troncals corresponien a les assignatures de primer cicle d'Enginyeria Tècnica Forestal homogeneïtzant les assignatures cursades en les dues especialitats existents. Aquest plantejament cíclic va facilitar, per l'absència de cursos pont, que Enginyers Tècnics Forestals formats en altres escoles es matriculessin en el segon cicle. Així mateix, molts alumnes van utilitzar també la passarel·la entre l'àmbit agrícola i forestal que  es va establir per a realitzar el segon cicle de forests amb un primer cicle d'agrícoles. Els alumnes que havien realitzat el primer cicle forestal substituïen les assignatures obligatòries per altres de caràcter optatiu el que ocasionava que els egressats tinguessin un perfil poc homogeni a conseqüència que només el 32% dels crèdits eren obligatoris. La titulació comptava amb dues orientacions que agrupaven les seves assignatures optatives; la de Ciències i Tecnologia Forestal i la de Gestió del Medi Ambient. 

- Pla 2001 (Resolució 29 d'octubre de 2001). El Pla d'estudis es reforma per a solucionar el problema abans comentant i per a reforçar la formació dels alumnes que s'acollissin a la passarel·la agrícola-forestal mitjançant la substitució de les assignatures optatives per assignatures troncals. Aquest Pla d'estudis va introduir, com a novetat, el concepte de BODE (Bloc Optatiu d'Especialització) de 18 crèdits que agrupava les assignatures optatives en blocs homogenis (Espais Naturals, Incendis Forestals, Producció Forestal, Gestió i Conservació de la Fauna, Gestió d'Aigües, Pastoralisme, Sanitat i Restauració Forestal, etc.). 

- Pla 2011 (Resolució 17 de gener de 2013).  Aquesta reforma sorgeix a conseqüència de la  declaració de Bolonya de 1999 que va iniciar un procés de convergència de l'ensenyament universitari a Europa amb la creació de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). En aquest context, Espanya ha definit tres cicles: Grau (4 anys), Màsters (1 o 2 anys) i doctorats. Els graus i màsters han vingut a substituir, en l'àmbit de l'enginyeria, als antics primer i segon cicle. Per a la confecció dels plans d'estudis dels titulos que tinguessin una professió amb competències reconegudes per llei, l'Estat va elaborar unes ordres CIN que recull les competències que han d'adquirir-se a través de l'estudi d'una sèrie de disciplines. L'ordre que es correspon amb el Màster en Enginyeria de Forests, que habilita per a l'exercici de la professió d'Enginyer forestal, és la CIN/326/2009. Aquesta ordre, que dissenya una titulació de màster molt poc atractiva en el nostre àmbit, va ser desenvolupada en la ETSEA mitjançant el Màster en Enginyeria de Forests de 72 crèdits ECTS de caràcter obligatori.  Aquesta reforma universitària ha estat un punt d'inflexió per a les titulacions de Màster habilitant en l'enginyeria, sobretot per als àmbits en què les diferències competencials entre els Graus i Màsters no són molt rellevants, que ha conduït a una baixa matrícula respecte a les antigues titulacions de segon cicle.

- Pla 2021 (Resolució 11 de març de 2021). Aquesta reforma del pla d'estudis pretén donar un major atractiu a la titulació mitjançant un canvi en la metodologia docent i la impartició d'assignatures de caràcter instrumental que facilitin l'accés al mercat laboral.

Al llarg d'aquests més de 25 anys el nombre d'Enginyers de Forests egressats en la ETSEA ha superat els 1300 sent la segona universitat, per darrere de la Universitat Politècnica de Madrid, amb major número.

evolucion alumnos egresados

De tots alumnes volem recordar, de manera especial, als quals van formar part de la primera promoció, a manera d'homenatge a tots ells.

IMG_9475

Durant tots aquests anys, també, han estat nombrosos els professors que han participat en la titulació, entre els quals volem citar de manera especial als professors Jorge Alcázar, Inocencio Altuna, Álvaro Aunós, Ricardo Blanco, Miguel Broto, Jesús Julio Camarero, Ignasi Castelló, Ramón Clopés, Rosario Fanlo, Isabel Ferrán, Manuel Garasa, Alicia García, Marc Gracia, Antoni Nadal, María Teresa Ribelles o Rosario Sierra. A tots ells els volem donar les gràcies per la seva contribució.